Kto sme

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo je súčasťou najväčšieho slovenského maloobchodného reťazca COOP Jednota Slovensko. Družstvo COOP Jednota Trnava podniká v maloobchodnom predaji, predovšetkým potravinárskeho tovaru a tovaru bežnej dennej potreby.

História

Z existujúcich výpisov z obchodného, vtedy firemného registra možno konštatovať, že Jednota, spotrebné družstvo Trnava vznikla 16.augusta 1953.
V trnavskom regióne sú najstaršie zmienky o potravných a úverových družstvách známe z konca 19. storočia, keď najstaršie potravné družstvá vznikli v Chtelnici /1899/, Veselé /1891/, Trstín /1899/, V.Kostoľany /1900/, Dolný Lopašov /1900/, Šterusy /1902/, Žlkovce /1902/, Madunice /1903/, Cífer /1904/.
Postupne vznikali potravné družstvá v ďalších obciach a pôsobili viac či menej úspešne. Všetko ležalo na dobrovoľných funkcionárov, ktorí vynakladali veľkú snahu a riešili problémy družstevného obchodu, zásobovania, financovania. Potravné družstvá sa v povojnových rokoch výrazne zapájali do obnovy zásobovania.
Po druhej svetovej vojne potravné družstvá rýchlo obnovovali svoju sieť. Do ich majetkových vzťahov zasiahla politická moc a myšlienka socializácie obchodu. V republike sa vytvorili dva obchodné systémy – štátny a družstevný, 74% MO sa sústredilo v štátnom obchode a vyše 24% v spotrebných družstvách. Zákon o ľudových družstvách a socializácia vyčlenili spotrebným družstvám pôsobnosť na vidieku realizáciou spoločného stravovania, výkupom poľnohospodárskych prebytkov a potravinárskou výrobou.
V družstevnom systéme vznikla nová organizačná štruktúra. Ako základné články sa vytvorili Jednoty – Dedinské spotrebné družstvá a tieto zastrešovali Okresné spotrebné družstvá. Do roku 1957 postupne boli zrušené Dedinské spotrebné družstvá a z Okresných zväzových spotrebných družstiev boli vytvorené Jednoty – ľudové spotrebné družstvá. K nim patrila aj naša Jednota, spotrebné družstvo Trnava.
V regióne pôsobenia nášho družstva boli po oslobodení tri okresné spotrebné družstvá: Trnavské, Hlohovecké a Piešťanské. Tie sa v  dôsledku novej regionálnej štruktúry zlúčili do jedného družstva so sídlom v Trnave, toto sa udialo v roku 1960.

Roky 1960  –  1989

Za vyše 50 rokov existencie nášho družstva prešla obchodná sieť rozsiahlymi zmenami, z malých predajničiek cez premenu pultových predajní na progresívnejšie samoobsluhy až po terajšie predajne s vysokým hygienickým a technologickým štandardom.
Rozsiahla investičná výstavba bola realizovaná v zmysle päťročných plánov a zároveň bola využitá spolupráca s obcami pri realizácii akcií Z.
V tomto období bola realizovaná výstavba v obciach:
Voderady, Modranka, Cífer, Zeleneč, Siladice, Zavar, Lovčice, H.Zelenice, Bojničky, Brestovany, Dubovany, V.Kostoľany, J.Bohunice, Špačince, Pečeňady, D.Dubové, Klčovany, Boleráz, Trstín, Buková, Lošonec, Kočín, Žlkovce, Prašník, Ostrov, Trebatice, Drahovce, Banka, Moravany n/Váhom, V.Orvište, M.Orvište, Kľačany, Hlohovec, H.Otrokovce, D.Trhovište, H.Orešany, D.Orešany, Ružindol, Zvončín, Dlhá, Košolná, Bíňovce, Opoj, Vlčkovce, Križovany n/V, Madunice, Borovce, Rakovice, Krakovany.
V posledných rokoch socialistického družstevníctva došlo k prelomeniu bariéry členenia trhu, keď bol vybudovaný a v októbri 1980 daný do užívania najväčší družstevný obchodný dom Jednota na Slovensku v meste Trnava s predajnou plochou 7.580 m.
V tomto období tvorilo obchodnú sieť 560 prevádzkových jednotiek,
s potravinárskym tovarom, zmiešaným tovarom, predajne textilu, obuvi, priemyslu, stavebnín, pojazdné predajne, partiové predajne, potravinárska výrobňa. Družstvo prevádzkovalo učňovské strediská a dbalo o výchovu žiakov pre vlastnú potrebu. Družstvo malo vlastnú dopravu a údržbu, ktoré poskytovali služby pre vlastné útvary. Na konci 80-tych rokov pracovalo v družstve viac ako 2400 zamestnancov. Intenzívny rozvoj družstva zaradil Jednotu, spotrebné družstvo Trnava medzi najväčšie družstevné organizácie na Slovensku.

Členský vklad na člena bol 100,- Kčs, V tomto období činnosť členov
bola orientovaná len na spoločenský život, ktorý závisel od aktivity predsedov dozorných výborov. Motivácia členov nakupovať v družstevných predajniach neexistovala hoci bola a je ako jedna z členských povinností. V roku 1989 malo naše družstvo viac ako 43.000 členov.

Roky 1989  –  2004
Politická atmosféra na sklonku osemdesiatych rokov zmenila aj postavenie družstiev. Prechod na trhové hospodárstvo negatívne zasiahlo hospodárenie družstva. Liberalizácia trhu, zmena daňovej sústavy a nástup zahraničných obchodných reťazcov zapríčinili pokles maloobchodného obratu.
Transformácia v družstve úspešne prebehla a zúčastnili sa jej tí, ktorí doplatili svoj základný členský vklad do výšky 500,- Sk, resp. zlúčením viacerých základných členských podielov.
Výsledkom transformácie bol pokles členov na úroveň 7.858 osôb.
Po transformačnom období sme sa zamerali na predaj potravinárskeho tovaru
a tovaru dennej potreby. Došlo k odpredaju nepotrebného družstevného majetku a prenajatiu značnej časti obchodnej siete. Prevádzkové jednotky riadené Jednotou postupne prešli úpravami ako výmenou chladiacich zariadení, inštaláciou moderných  pokladničných systémov, stavebnými úpravami a montážou klimatizačných zariadení.
V roku 1999 sme kúpili Veľkoobchod v Trnave od bývalého Trnavského zdroja. V roku 2002 bola vytvorená akciová spoločnosť COOP VOZ, a.s., ktorej akcionármi sú Jednota Trnava, Jednota Senica a Jednota Bratislava mesto. Každý z akcionárov je tretinový podielnik.
Dosahované výsledky, ekonomická stabilita družstva, jeho kvalitné služby sa prejavujú v dosahovaní pozitívnych ukazovateľoch v zmysle podnikateľského plánu, ktorý schvaľuje a plnenie kontroluje predstavenstvo.
Tridsať rokov je naše družstvo jeden z hlavných organizátorov osláv Medzinárodného družstevného dňa v Červeníku. Je to udalosť, kde sa pripomínajú a oslavujú tradície družstevníctva v našom regióne.
Od 1.1.2004 Jednota. SD Trnava nastupuje do ďalšej päťdesiatky s novým obchodným menom COOP JEDNOTA TRNAVA, spotrebné družstvo.

Predajne

Súčasťou siete COOP Jednota Trnava s.d. je k 01.04.2023 66 predajní rôznych formátov od najmenších typu Jednota jedna až po moderné a rozsiahle predajne jednotky typu SUPERMARKET a od 01.07.2023 aj  TEMPO. Neustále pracujeme na zlepšovaní už jestvujúcich predajní a  taktiež priebežne rozširujeme našu sieť o ďalšie predajne, aby sme boli zákazníkom čo najbližšie.

Pre zákazníkov

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo je modernou spoločnosťou, svoje prevádzky má rozmiestnené v mestách aj obciach okresov Trnava, Hlohovec, Piešťany, Senec a Pezinok. Zákazník má k nám blízko, nemusí cestovať, priamo vo svojej obci má široký výber sortimentu. Pripravujeme pre zákazníkov zaujímavé akcie, odmeňujeme ich hodnotnými výhrami v súťažiach. Predávame celú radu kvalitných produktov vlastnej značky COOP, ktoré sú garanciou dobrej kvality a ceny. Verných zákazníkov odmeňujeme prostredníctvom vernostného systému, formou zliav z nákupu.

Silná pozícia

COOP Jednota Trnava sa stará o zásobovanie vo viacerých priľahlých okresoch bez ohľadu na vzdialenosť alebo veľkosť obce. V rebríčku predajcov slovenských potravín sa umiestňuje na najvyšších priečkach. Patrí k významným zamestnávateľom – zamestnáva viac ako 600 ľudí. Spolupracovníci družstva v členských organizáciách pripravujú  kultúrne a športové akcie, podporujú finančne aj organizačne aktivity svojich obcí a komunít.

Podporujeme

COOP Jednota prostredníctvom Nadácie COOP Jednota a projektu Podpora lokálnych komunít podporuje rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív, zveľaďovanie a rozvoj svojho okolia. Chceme podporovať účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji a pomáhať pri napĺňaní lokálnych potrieb či riešeniach problémov.