COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo, so sídlom Trojičné námestie 5915/9, 918 42  Trnava

IČO: 00168921, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Dr, vložka č.: 51/T

(ďalej len „COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo“ alebo „zamestnávateľ“)

 

 

Smernica

o podávaní, prijímaní, preverovaní, evidovaní a vybavovaní oznámení súvisiacich s ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti

 

Článok I.

Základné ustanovenia

 

 1. Táto smernica je vydaná v súlade s § 10 ods. 10 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

 

 1. Táto smernica je vydaná za účelom zjednotenia a úpravy postupu pri podávaní, prijímaní, preverovaní, evidovaní a vybavovaní oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou v podmienkach COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo.

 

 1. Podľa tejto Smernice postupujú:
 2. zodpovedná osoba, ktorá plní úlohy zamestnávateľa pri prijímaní, preverovaní, evidovaní a vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti,
 3. oznamovatelia protispoločenskej činnosti a
 4. zamestnávateľ.

 

 1. Zodpovednou osobou sa pre účely tejto Smernice rozumie :

Meno a priezvisko:           Mgr. Alena Zatková

Telefón:                            033/3245800

0918/894252

E-mail:                              sekretariat@tt.coop.sk

alena.zatkova@tt.coop.sk     

Adresa zamestnávateľa:   Trojičné námestie 5915/9, 918 42  Trnava

 

 1. V  prípade neprítomnosti alebo konfliktu záujmov zodpovednej osoby práva a  povinnosti zodpovednej osoby prechádzajú na Janu Kalivodovú, jana.kalivodova@tt.coop.sk, tel. kontakt 033/3245800 (ďalej len „Zástupca“). Ustanovenia tejto Smernice týkajúce sa zodpovednej osoby sa vzťahujú aj na Zástupcu.

 

 1. COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo zabezpečí Zodpovednej osobe a Zástupcovi nezávislé plnenie ich úloh a priebežne zabezpečuje ich praktickú odbornú prípravu a školenia uskutočňované Úradom na ochranu oznamovateľov (ďalej len „Úrad“). Zodpovedná osoba a Zástupca nemôžu byť za výkon svojich úloh postihovaní.

 

Článok II.

Základné pojmy

 

Na účely tejto Smernice sa rozumie:

 1. Oznamovateľ:

Fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie v zmysle bodu 5. tohto článku. Za fyzickú osobu – oznamovateľa sa považuje:

 1. zamestnanec COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo,
 2. fyzická osoba, ktorá urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,
 3. fyzická osoba, ktorá urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
 4. fyzická osoba, ktorá urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená.

 

Za oznamovateľa sa tiež považuje fyzická osoba v zmysle bodov b) až d), ktorá zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, pričom môže ísť o zverejnenie prostredníctvom textu v printových alebo interných médiách, na sociálnych sieťach, prostredníctvom videozáznamu, rozhlasom, televíziou alebo iným obdobným spôsobom pred viacerými súčasne prítomnými osobami a to z dôvodu, že:

 1. urobila oznámenie interne a nebola oboznámená s výsledkom preverenia ako ani neboli prijaté vhodné opatrenia a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a rovnako nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
 2. urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
 • je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo
 1. je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení.

 

 1. Blízka osoba (§ 116 Obč. zák.):

Rodič, dieťa, vnúča, starý rodič, pravnúča, prarodič, súrodenci, manželia, osvojitelia a osvojenci.

 

 1. Pracovnoprávny vzťah:

Pracovný pomer a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

 1. Iný obdobný vzťah:

Predstavuje vzťah obdobný pracovnoprávnemu vzťahu, najmä výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením v právnickej osobe, činnosť osoby vykonávajúcej funkciu člena orgánu právnickej osoby. Za obdobný pracovnoprávny vzťah sa ďalej považuje činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, odborná prax, absolventská prax, aktivačná činnosť, dobrovoľnícka činnosť.

 

 1. Oznámenie:

Uvedenie skutočností, o ktorých sa oznamovateľ (fyzická osoba) dozvedel v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom, a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Oznamovateľ má možnosť podať oznámenie:

 1. zodpovednej osobe

 

 1. prokurátorovi, správnemu orgánu príslušnému na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou v zmysle § 2 písm. d) bodu 3 a 4 Zákona,
 2. polícii
 3. Úradu,
 4. príslušnej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre Európskej Únie.

Oznámenie sa stáva kvalifikovaným oznámením, pokiaľ môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa. O tom, či oznámenie spĺňa náležitosti kvalifikovaného oznámenia, rozhoduje v súlade s § 4 Zákona prokurátor.

 

 1. Dotknutá osoba:

Fyzická osoba alebo právnická osoba, proti ktorej oznámenie smeruje.

 

 1. Konanie v dobrej viere:

Konanie fyzickej osoby – oznamovateľa, ktorý vzhľadom na okolnosti, ktoré sú mu známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé. V pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak.

 

 1. Závažná protispoločenská činnosť:
 2. trestné činy podľa § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 až 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 až 254, § 261 až 263, § 266 až 268, § 271, § 278a, § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 až 327a, § 328 až 336b, § 336d, § 348, § 352a alebo § 374 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona (ďalej len „TZ“);
 3. trestný čin, za ktorý TZ ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou 2 roky;
 4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 5. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 €.

 

 1. Odvetné opatrenie:

Je konanie alebo opomenutie konania v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom oznamovateľa vyvolané oznámením alebo zverejnením informácií o protispoločenskej činnosti a ktoré oznamovateľovi alebo osobe podľa § 1 ods. 4 písm. a) až e) Zákona spôsobilo alebo môže spôsobiť neopodstatnenú ujmu; odvetným opatrením podľa predchádzajúcej vety je najmä

 1. výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru,
 2. skončenie v skúšobnej dobe alebo nepredĺženie pracovného pomeru na dobu neurčitú,
 3. odvolanie, preradenie na nižšiu pozíciu alebo odmietnutie povýšenia,
 4. zmena pracovných povinností, miesta výkonu práce alebo zmena pracovného času,
 5. zníženie mzdy, nepriznanie odmeny alebo osobného príplatku,
 6. neposkytnutie odbornej prípravy,
 7. disciplinárne opatrenie,
 8. nátlak, zastrašovanie alebo obťažovanie,
 9. poškodzovanie dobrej povesti,
 10. odstúpenie od zmluvy o dodávke tovarov a služieb,
 11. zrušenie licencie alebo povolenia.

 

 

 

 1. Chránený oznamovateľ – ochrana oznamovateľa závažnej protispoločenskej činnosti

Oznamovateľ, ktorý požiada o poskytnutie ochrany prokurátora alebo správny orgán a ktorého prokurátor alebo správny orgán určí chráneným oznamovateľom z dôvodu, že oznamovateľ urobil kvalifikované oznámenie, sa stáva chráneným oznamovateľom momentom doručenia písomného oznámenia o tejto skutočnosti zamestnávateľovi zo strany prokurátora alebo správneho orgánu.

 

Článok III.

Spôsob podávania oznámení

 

 1. Oznámenie sa môže podať nasledovným spôsobom:

Oznámenie sa podáva zodpovednej osobe na niektorý z jej kontaktov uvedených v čl. I, bode 4 tejto smernice, a to:

 1. písomne
 2. v listinnej podobe – poštou na adresu zamestnávateľa s označením na obálke „CHRÁNENÉ“ a/alebo priamym odovzdaním zodpovednej osobe
 3. emailom na adresu: sekretariat@tt.coop.sk, ktorá je dostupná 24 hodín denne a prístupná len zodpovednej osobe alebo jej zástupcovi
 4. ústne do zápisnice (vzor zápisnice tvorí Prílohu č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto smernice) v primeranej lehote od žiadosti oznamovateľa o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ju opraviť a potvrdiť svojím podpisom,

 

 1. Z oznámenia musí jasne a zrozumiteľne vyplývať:
 2. kto oznámenie podáva /pri neanonymných oznámeniach/, a to v rozsahu:
 • meno a priezvisko oznamovateľa,
 • dátum narodenia oznamovateľa,
 • kontakt (email a/alebo telefónne číslo),
 • adresa oznamovateľa,
 • miesto výkonu práce oznamovateľa a
 • označenie zamestnávateľa,
 1. popis okolností preukazujúcich to, že skutočnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela boli zistené v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a týkajú sa protispoločenskej činnosti,
 2. proti komu smeruje a
 3. ako oznamovateľ informácie, ktoré sú predmetom oznámenia získal; či existujú svedkovia prípadne iné zainteresované osoby (uviesť a identifikovať); či má oznamovateľ k dispozícii konkrétne podklady alebo dôkazy a doložiť ich.

Formálne náležitosti, uvedené pod písmenami a), b), c), d) sú podstatnými a zásadnými údajmi, bez ktorých nie je  možné oznámenie náležite preveriť s výnimkou anonymných oznámení, v prípade ktorých údaj pod písmenom a) nie je podstatnou a zásadnou náležitosťou.

 

Článok IV.

Konanie o preverovaní oznámenia

 

 1. Zodpovedná osoba prijme každé oznámenie podané v zmysle čl. III. ods. 1. tejto smernice a potvrdí jeho prijatie oznamovateľovi do siedmich dní od jeho prijatia. Zodpovedná osoba preverí oznámenie a oznámi oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a prijaté opatrenia, ak sa prijali do 90 dní odo dňa potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia.

 

 1. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo podľa osobitných predpisov (napr. zákon o priestupkoch). Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zamestnávateľ je povinný o tejto skutočnosti vopred informovať oznamovateľa.

 

 1. V prípade, ak dôjde k postúpeniu oznámenia na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, je Zodpovedná osoba povinná vyžiadať si výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do 10 dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť aj oznamovateľa.

 

 1. Lehota na preverenie oznámenia začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia. Za deň doručenia oznámenia sa považuje:
 2. deň prevzatia oznámenia Zodpovednou osobou v prípade jeho priameho odovzdania v zmysle čl. III bod 1 písm. a), bodu i) tejto smernice,
 3. deň spísania zápisnice pri ústnom podaní oznámenia v zmysle čl. III, bod 1 písm. b) tejto smernice,
 4. deň, v ktorý bolo Zodpovednej osobe doručené oznámenie elektronickou poštou,
 5. deň, kedy Zodpovedná osoba obdržala telefonát od oznamovateľa a spísala o tom záznam.

 

 1. Zodpovedná osoba preverí oznámenie najprv z hľadiska jeho formálnej stránky. Ak oznámenie obsahuje náležitosti podľa čl. III, ods. 2. tejto smernice, Zodpovedná osoba pokračuje v jeho preverovaní podľa bodu 6. tohto článku. Ak oznámenie neobsahuje náležitosti podľa čl. III, bodu 2. tejto smernice, Zodpovedná osoba postupuje nasledovne:
  • požiada oznamovateľa o doplnenie chýbajúcich údajov a určí primeranú lehotu na ich doplnenie. V preverovaní ďalej pokračuje podľa bodu 5 tohto článku za predpokladu, že oznamovateľ v stanovenej lehote doplní údaje chýbajúce v oznámení. V prípade ak údaje nebudú doplnené v stanovenej lehote, bude oznámenie odložené ako nepreskúmateľné, o čom spíše zodpovedná osoba záznam a informuje o tom oznamovateľa. Ak oznamovateľ dodatočne doplní chýbajúce údaje aj po lehote stanovenej Zodpovednou osobou na ich doplnenie, zodpovedná osoba pokračuje v preskúmavaní oznámenia s tým, že v takom prípade odo dňa doručenia doplňujúcich údajov začne plynúť nová lehota na preverenie oznámenia, stanovená v bode 1. tohto článku.
  • V prípade anonymných oznámení Zodpovedná osoba odloží oznámenie ako nepreskúmateľné a spíše o tom záznam.

 

 1. Ak oznámenie spĺňa všetky formálne požiadavky podľa čl. III. Smernice, Zodpovedná osoba preverí oznámenie z hľadiska jeho zrozumiteľnosti. Ak je oznámenie zrozumiteľné, Zodpovedná osoba pokračuje v jeho preverovaní podľa bodu 7 tohto článku. Ak oznámenie nie je zrozumiteľné, Zodpovedná osoba postupuje primerane podľa bodu 5.1 a 5.2 tohto článku.

 

 1. Zodpovedná osoba preskúmava oznámenie po obsahovej stránke, najmä:
 2. či ide kvalifikované oznámenie závažnej protispoločenskej činnosti v zmysle čl. II, bodu 5 tejto smernice a s tým súvisiace poskytnutie ochrany prokurátora alebo správneho orgánu v zmysle čl. II, bodu 10 tejto smernice,
 3. či ide o inú protispoločenskú činnosť a v akom rozsahu je spáchaná,
 4. či skutočnosti boli zistené v súvislosti s výkonom zamestnania, postavenia, povolania alebo funkcie oznamovateľa,
 5. či nie je porušená povinnosť mlčanlivosti v zmysle čl. VI, bodu 3. tejto smernice,
 6. či je dôvod na postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov.

 

 1. O preverení oznámenia spíše zodpovedná osoba správu o výsledku preverenia oznámenia (ďalej len „správa“) a predloží ju na prerokovanie a rozhodnutie do Operatívnej porady predsedu (ďalej len OPP). Za deň ukončenia preverenia oznámenia sa považuje deň prerokovania správy v OPP a rozhodnutia OPP o výsledku preverovaného oznámenia, vrátane prijatia opatrení za účelom vybavenia oznámenia.

 

 1. Oznamovateľ a osoba, proti ktorej oznámenie smeruje, ako aj osoby, ktoré objektívne môžu prispieť k prevereniu a vybaveniu oznámenia, sú povinní poskytnúť bezodkladnú a plnohodnotnú súčinnosť Zodpovednej osobe pri preverovaní oznámenia.

 

Článok V.

Evidovanie oznámení

 

 1. Zodpovedná osoba vedie evidenciu oznámení v nasledovnom rozsahu:
 2. dátum doručenia oznámenia,
 3. meno, priezvisko, adresa pobytu oznamovateľa, dátum narodenia oznamovateľa a jeho kontaktné údaje; ak ide o anonymné oznámenie, uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymné oznámenie,
 4. predmet oznámenia (akej veci sa týka),
 5. vybavenie oznámenia (výsledok jeho preverenia) a
 6. dátum skončenia preverenia oznámenia.

 

 1. Každé novoprijaté oznámenie je Zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii oznámení pod číslom oznámenia, ktoré pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia.

 

 1. Zodpovedná osoba zabezpečí uchovávanie evidencie oznámenia v zmysle tohto článku 3 roky odo dňa doručenia oznámenia.

 

Článok VI.

Zachovávanie mlčanlivosti

 

 1. Zamestnávateľ aj Zodpovedná osoba sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby; na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas, okrem povinnosti poskytnúť informácie o totožnosti oznamovateľa a informácie o totožnosti dotknutej osoby na účely trestného konania alebo konania o správnom delikte.

 

 1. Oznamovateľ neporuší povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania, a ktoré v záujme zamestnávateľa nemôže preoznamovať iným osobám (§ 81 písm. f) zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce), ak oznámi závažnú protispoločenskú činnosť alebo inú protispoločenskú činnosť formou oznámenia v zmysle tejto smernice.

 

 1. Ustanovenie bodu 2. tohto článku o neporušení povinnosti mlčanlivosti neplatí v prípade ak ide o povinnosť mlčanlivosti podľa osobitných zákonov, týkajúcich sa:
 2. ochrany utajovaných skutočností (§ 2 písm. a/ zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností),
 3. poštového tajomstva (§ 10 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách),
 4. bankového tajomstva § 91 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách),
 5. telekomunikačného tajomstva (§ 63 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách),
 6. daňového tajomstva (§ 11 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní),
 7. poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie (§ 24 a 25 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti),
 8. mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb (§ 23 zákona č. 46/1993 Z.z. o SIS, § 20 zákona č. 198/1994 Z.z. o Vojenskom spravodajstve) a
 9. mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb (§ 39 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch; § 23 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii)

s tým, že týmto nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu v zmysle § 340 a 341 Trestného zákona.

 

Článok VII.

Spracúvanie osobných údajov

 

 1. Zamestnávateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov oznamovateľov vedie informačný systém pod názvom „Oznámenia oznamovateľov protispoločenskej činnosti“ na účel riadneho prijatia, preverovania, vybavenia a evidencie.

 

 1. Zamestnávateľ spracúva osobné údaje v nasledovnom rozsahu:
 2. osobné údaje oznamovateľov protispoločenskej činnosti v rozsahu → titul meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu oznamovateľa;
 3. osobné údaje osôb voči ktorým smeruje oznámenie v rozsahu → titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia,
 4. osobné údaje osôb, ktoré podajú zodpovednej osobe k oznámeniu vysvetlenie v rozsahu → titul, meno, priezvisko a pracovná pozícia a
 5. osobné údaje zodpovednej osoby uvedenej v čl. I, bode 4 tejto smernice → v rozsahu titul, meno, priezvisko, telefón, e-mail, adresa zamestnávateľa.
 6. osobné údaje Zástupcu → v rozsahu titul, meno, priezvisko, telefón, e-mail, adresa zamestnávateľa.

 

 1. Právnym základom spracúvania osobných údajov je:
 2. u oznamovateľov protispoločenskej činnosti 13 ods. 1 písm. c) a písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko účel, rozsah a okruh osôb je stanovený Zákonom a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov zamestnávateľa z dôvodu, že ich spracúvanie zamestnávateľ potrebuje nevyhnutne k riadnemu vybaveniu oznámenia ;
 3. u osôb, voči ktorým smeruje oznámenie 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov zamestnávateľa z dôvodu, že ich spracúvanie zamestnávateľ potrebuje nevyhnutne k riadnemu vybaveniu oznámenia ;
 4. u osôb, ktoré podali Zodpovednej osobe k oznámeniu vysvetlenie § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov zamestnávateľa z dôvodu, že ich spracúvanie zamestnávateľ potrebuje nevyhnutne k riadnemu vybaveniu oznámenia;
 5. u Zodpovednej osoby uvedenej v čl. I., bode 4. tejto smernice § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov zamestnávateľa z dôvodu, že ich spracúvanie zamestnávateľ potrebuje nevyhnutne k riadnemu vybaveniu oznámenia;
 6. u Zástupcu uvedeného v čl. I bod 5 tejto smernice § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov zamestnávateľa z dôvodu, že ich spracúvanie zamestnávateľ potrebuje nevyhnutne k riadnemu vybaveniu oznámenia.

 

 1. Osobné údaje budú spracúvané a archivované po dobu 3 rokov od prijatia oznámenia. Pokiaľ sa bude na základe oznámenia viesť súdne konanie, archivačná doba 3 roky začína dňom ukončenia súdneho konania.

 

 1. Informácia o právach oznamovateľov a ostatných dotknutých osôb (ďalej len „dotknuté osoby“):

Právo na prístup k osobným údajom

Právo dotknutých osôb požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú ich osobné údaje, získať k nim prístup a informácie o ich spracúvaní.

Právo na opravu osobných údajov 

Ak dotknuté osoby zistia, že spracúvané osobné údaje sú nesprávne, majú právo požadovať ich opravu po tom, keď oznámia zmeny svojich osobných údajov na adresu zamestnávateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu Zodpovednej osoby v oblasti osobných údajov lucia.bajcarova@tt.coop.sk.

Právo na vymazanie osobných údajov

Dotknuté osoby majú právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov. Osobné údaje budú vymazané za predpokladu, že výmaz nebude odporovať príslušným právnym predpisom alebo účelu ich spracúvania, o čom im bude poskytnutá informácia.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

V zákonom stanovených prípadoch (§ 24 zákona č. 18/2018 Z.z)., majú dotknuté osoby právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. O obmedzení alebo o neoprávnenosti obmedzenia bude dotknutým osobám poskytnutá informácia.

Právo na prenos osobných údajov

Ak je to technicky možné a ak to neodporuje príslušným právnym predpisom, dotknuté osoby majú právo získať od zamestnávateľa svoje osobné údaje, ktoré spracúva s tým, že majú právo na prenesenie svojich osobných údajov ďalšej osobe.

Právo namietať spracovanie osobných údajov 

Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu namietať spracovanie svojich osobných údajov ak sa ich osobné údaje spracúvajú neoprávnene.

Právo podať návrh na začatie konania

V prípade, ak dotknuté osoby zistia, že sú dotknuté na svojich právach ustanovených platnými právnymi predpismi, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, môžu sa obrátiť na e-mailovú adresu zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov zodpovednaosoba@somi.sk

Okrem toho majú právo podať podnet na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z., na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

 

Článok VIII.

Odvetné opatrenie a ochrana oznamovateľov

 

 1. Odvetné opatrenia voči oznamovateľom sú zakázané. Nikto nemôže byť vystavený diskriminácii, disciplinárnemu konaniu, strate zamestnania či inému postihu za oznámenie protispoločenskej činnosti podané v  dobrej viere alebo za odmietnutie podieľať sa na protispoločenskej činnosti. To neplatí, ak sa tento oznamovateľ podieľal na oznamovanej protispoločenskej činnosti a porušení súvisiacich pravidiel a predpisov.

 

 1. Za odvetnú činnosť sa nepovažuje pracovný úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo zmenou pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia alebo rozhodnutia zamestnávateľa alebo preukázateľne nesúvisí s oznámením zamestnanca o protispoločenskej činnosti.

 

 1. Ak sa zamestnanec domnieva, že skončenie pracovného pomeru alebo zmena pracovného pomeru sa uskutočňuje ako odvetná činnosť, má právo oznámiť podozrenie o odvetnej činnosti Zodpovednej osobe ešte pred jej uskutočnením.

 

 1. Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie oznamovateľa o tom, že sa proti nemu uplatňuje odvetná činnosť.

 

 1. Na podávania, prijatie, evidenciu a preverenie oznámenia o odvetnej činnosti sa primerane použijú ustanovenia článku III., IV., V., a VI. tejto smernice.

 

 1. Zodpovedná osoba je povinná podať správu o výsledku preverenia oznámenia o odvetnej činnosti do 15 dní od ukončenia preverenia oznámenia o odvetnej činnosti predsedovi COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo a dotknutému zamestnancovi. Ak sa podozrenia o odvetných opatreniach potvrdia, navrhne v nej nápravné a preventívne opatrenia na zabránenie odvetnej činnosti na pracovisku.

 

 1. Voči osobe, ktorá uplatňuje odvetné opatrenie sa uplatnia primerané sankcie v zmysle Zákona.

 

 1. Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú aj na blízku osobu oznamovateľa, Zodpovednú osobu a ďalších zamestnancov, ktorí spolupracujú pri preverení oznámenia.

 

 1. Ochrana oznamovateľov závažnej protispoločenskej činnosti (kvalifikovaného oznámenia)

Chránený oznamovateľ v zmysle čl. II bodu 10. tejto smernice, ktorý nesúhlasí s pracovnoprávnym úkonom alebo rozhodnutím zamestnávateľa voči jeho osobe, je voči zamestnávateľovi chránený tak, že takýto pracovnoprávny úkon môže zamestnávateľ urobiť len so súhlasom Úradu s tým, že proti rozhodnutiu Úradu o žiadosti zamestnávateľa o udelenie súhlasu nemožno podať odvolanie.

Takéto obmedzenie zamestnávateľa je účinné od momentu, keď je zamestnávateľovi doručené písomné oznámenie od prokurátora alebo správneho orgánu o tom, že zamestnanec je chráneným oznamovateľom.

Pokiaľ sa zamestnávateľ rozhodne urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, ktorý nedal súhlas s takýmto rozhodnutím, zamestnávateľ má právo podať žiadosť o udelenie súhlasu Úradu. Žiadosť o udelenie súhlasu obsahuje:

 1. označenie zamestnávateľa,
 2. meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt chráneného oznamovateľa,
 3. označenie pracovnoprávneho úkonu, na ktorý sa žiada súhlas úradu,
 4. odôvodnenie potreby vykonania pracovnoprávneho úkonu.

 

 1. Ochrana oznamovateľov akejkoľvek protispoločenskej činnosti

Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.

Úrad bezodkladne pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu, ak zamestnanec dodržal vyššie uvedenú 15-dňovú lehotu a ak zamestnávateľ, v primeranej lehote určenej Úradom, nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením.

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa končí uplynutím 30 dní od doručenia rozhodnutia Úradu o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu oznamovateľovi s tým, že zamestnanec v priebehu tejto lehoty má možnosť podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci ním neodsúhlaseného pracovnoprávneho úkonu. Ak tak zamestnanec vykoná, trvanie pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu, vydaného Úradom sa predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia.

 

 1. Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti zaniká
 2. doručením písomného oznámenia chráneného oznamovateľa o vzdaní sa ochrany úradu,
 3. skončením alebo zánikom pracovnoprávneho vzťahu chráneného oznamovateľa,
 4. uplynutím troch rokov od skončenia trestného konania alebo konania o správnom delikte; ochrana však nezaniká, ak sa trestné konanie skončí postúpením veci inému orgánu,
 5. odsúdením chráneného oznamovateľa za trestný čin krivého obvinenia alebo za trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy v súvislosti s urobením kvalifikovaného oznámenia, alebo
 6. doručením písomného oznámenia orgánu, ktorý poskytol ochranu, zamestnávateľovi, ak sa preukáže, že kvalifikované oznámenie nie je konaním v dobrej viere.

 

 1. V pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

 

 1. Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti.

 

 1. Ten, kto bráni alebo sa pokúsi zabrániť v podaní oznámenia alebo jeho zverejneniu sa dopúšťa priestupku v zmysle § 18 písm. c) Zákona.

 

 1. V prípade, ak Zodpovedná osoba bráni podaniu oznámenia, alebo sa snaží spomaliť proces preverovania oznámenia, môže sa Oznamovateľ obrátiť na Zástupcu, alebo na príslušné orgány v zmysle článku II. bod 5 tejto smernice a požiadať o nápravu. Uvedené sa uplatní aj v prípade konfliktu záujmov, ak sa oznámenie týka Zodpovednej osoby. V takom prípade sa pri celom procese preverovania oznámenia dodržiava pravidlo „viacerých očí“ čo znamená, že k procesu preverenia oznámenia bude určená ďalšia osoba (osoby), ktorá bude rovnako spĺňať podmienky odbornosti, nezávislosti a nestrannosti a dodržiavať povinnosť dôvernosti a mlčanlivosti.

 

Článok IX.

Záverečné ustanovenie

 

 1. Táto smernica bola schválená Predstavenstvom COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo dňa 27. 07. 2023 a týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť. Týmto dňom stráca platnosť a účinnosť smernica, ktorá bola schválená na rokovaní Predstavenstva COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo dňa 28. 08. 2019.